New biosensors shine a light on CRISPR gene editing

Journal Reference: Guoliang Yuan, Md. Mahmudul Hassan, Tao Yao, Haiwei Lu, Michael Melesse Vergara, Jesse L. Labbé, Wellington Muchero, Changtian Pan, Jin-Gui Chen, Gerald A. Tuskan, Yiping Qi, Paul E. Abraham, Xiaohan Yang. Plant-Based Biosensors for Detecting CRISPR-Mediated Genome Engineering. ACS Synthetic Biology, 2021; DOI: 10.1021/acssynbio.1c00455 Scientists demonstrated these real-time detection tools in plants and … Read more

Safer CRISPR gene editing with fewer off-target hits

Journal Reference: Haihua Xie, Xianglian Ge, Fayu Yang, Bang Wang, Shuang Li, Jinzhi Duan, Xiujuan Lv, Congsheng Cheng, Zongming Song, Changbao Liu, Junzhao Zhao, Yu Zhang, Jinyu Wu, Caixia Gao, Jinwei Zhang, Feng Gu. High-fidelity SaCas9 identified by directional screening in human cells. PLOS Biology, 2020; 18 (7): e3000747 DOI: 10.1371/journal.pbio.3000747 The CRISPR system employs … Read more

CRISPR screen identifies new anti-inflammatory drug target

Journal Reference: Ayaka Sugiura, Gabriela Andrejeva, Kelsey Voss, Darren R. Heintzman, Xincheng Xu, Matthew Z. Madden, Xiang Ye, Katherine L. Beier, Nowrin U. Chowdhury, Melissa M. Wolf, Arissa C. Young, Dalton L. Greenwood, Allison E. Sewell, Shailesh K. Shahi, Samantha N. Freedman, Alanna M. Cameron, Patrik Foerch, Tim Bourne, Juan C. Garcia-Canaveras, John Karijolich, Dawn … Read more

The Inside News Hyderabad